Thủ tục tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:54

a) Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nộp hồ sơ tại Tổ một cửa liên thông (MCLT) thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sau khi nhận kết quả từ Tổ MCLT cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân, hộ gia đình.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Ba (03) hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, nay có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng thì phải nộp một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai. Việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thuộc trường hợp này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

- Các tờ khai về nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01- 05/TSDĐ): 2 bản (trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01- 05/LPTB): 2 bản;

+ Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (mẫu số 01- 05/CQSDĐ): 2 bản;

+ Tờ khai xây dựng nhà để tính lệ phí trước bạ (nếu thửa đất có nhà ở, theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UB ngày 22/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Tại cấp huyện: 09 ngày.

- Tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 25 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên- Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Chi cục Thuế.

g) Kết quả thực hiện:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

h) Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 100.000đ/hồ sơ (trường hợp cấp lại).

- Lệ phí địa chính:

+ Trường hợp cấp lại: 10.000 đ/hồ sơ.

+ Trường hợp chỉnh lý: 5.000 đ/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 37/HĐCN, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất).

- Tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01- 05/TSDĐ).

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01- 05/LPTB).

- Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (mẫu số 01- 05/CQSDĐ).

- Tờ khai xây dựng nhà để tính lệ phí trước bạ.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007;

- Nghị quyết số 01/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2008 về phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 116/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Mẫu số 37/HĐCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

     Chúng tôi gồm có:

     Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

    Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                             ........

     Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

 

       Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo    ....................................

                                                                                                                       (2),

  cụ thể như sau:

 

     - Thửa đất số:..........................................................................................................

     - Tờ bản đồ số:........................................................................................................

     - Địa chỉ thửa đất:...................................................................................................

     - Diện tích:................................m2 (bằng chữ:..........................................)

     - Hình thức sử dụng:

              + Sử dụng riêng:..................................................................................... m2

               + Sử dụng chung:....................................................................................m2

     - Mục đích sử dụng:...............................................................................................

     - Thời hạn sử dụng:................................................................................................

     - Nguồn gốc sử dụng:............................................................................................

     Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

       1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.......................................đồng

(bằng chữ:.........................................................................................đồng Việt Nam).

       2. Phương thức thanh toán:............................................................................

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

       3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

       1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm      

       2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

 

       Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên............... chịu trách nhiệm nộp.       

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

       Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

       Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

       1. Bên A cam đoan

       1.1.  Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

       1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

       1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

       a) Thửa đất không có tranh chấp;

       b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

       1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

       1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

       2. Bên B cam đoan:

       2.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

       2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

       2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

       2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ..............(10)

    ........................................................................................................................

    ........................................................................................................................

    ........................................................................................................................

ĐIỀU.............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biết



Hồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến