Thủ tục tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:49

a) Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nộp hồ sơ tại Tổ một cửa liên thông (MCLT) thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sau khi nhận kết quả từ Tổ MCLT cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân, hộ gia đình.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Ba (03) hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 30 ngày;

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 25 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu cấp mới), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nếu chỉnh lý).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chỉnh lý.

h) Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 100.000đ/hồ sơ (trường hợp cấp lại).

- Lệ phí địa chính:

+ Trường hợp cấp lại: 10.000 đ/hồ sơ.

+ Trường hợp chỉnh lý: 5.000 đ/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 35/HĐCĐ, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản, thực hiện quyền của người sử dụng đất).

k) Yêu cầu, điều kiện:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Nghị quyết số 01/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2008 về phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 116/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

 

Mẫu số 35/HĐCĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 

     Chúng tôi gồm có:

     Bên A (1)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

    Bên B (1)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................            

     Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

       1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo                                     .........

                                                                                                                       (2),

  cụ thể như sau:

 

     - Thửa đất số:...................................................................................................................

     - Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

     - Địa chỉ thửa đất:............................................................................................................

     - Diện tích:................................m2 (bằng chữ:..............................................................)

     - Hình thức sử dụng:

              + Sử dụng riêng:..............................................................................................m2

               + Sử dụng chung:.............................................................................................m2

     - Mục đích sử dụng:........................................................................................................

     - Thời hạn sử dụng:.........................................................................................................

     - Nguồn gốc sử dụng:.....................................................................................................

     Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

    Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thỏa thuận là:............................................đồng

(bằng chữ:................................................................................................đồng Việt Nam).

       2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo:..........................................

.................................................................................................................................................... (2),

cụ thể như sau:

 

         - Thửa đất số:...............................................................................................................

         - Tờ bản đồ số:.............................................................................................................

         - Địa chỉ thửa đất:........................................................................................................

         - Diện tích:................................m2 (bằng chữ:..........................................................)

         - Hình thức sử dụng:

              + Sử dụng riêng:.................................................................................................m2

                   + Sử dụng chung:................................................................................................m2

         - Mục đích sử dụng:....................................................................................................

         - Thời hạn sử dụng:.....................................................................................................

         - Nguồn gốc sử dụng:..................................................................................................

         Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

         Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thỏa thuận là:.......................................đồng

(bằng chữ:................................................................................................đồng Việt Nam).

         3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là:................................................đồng

(bằng chữ:................................................................................................đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

       1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

         2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3

THANH TOÁN CHÊNH LỆCH

VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

       1. Bên................trả cho bên.............khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

       2. Phương thức thanh toán:........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

         3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

 

         Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do:

         - Bên A chịu trách nhiệm nộp.........................................................................

         - Bên B chịu trách nhiệm nộp.........................................................................

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

         Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

         Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

       1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

       2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;

       3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

       4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

       4.1. Thửa đất không có tranh chấp;

       4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

       5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

       6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU..............(10)

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

   

ĐIỀU.............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

 

 

 

  

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN..................................

 

 

       Ngày...... tháng.... năm.... (bằng chữ............................................................. )

tại................................................................................................................. (12),

tôi........................................................... , Chủ tịch/Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã/phường/thị trấn..................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

................................................................ tỉnh/thành phố.....................................

 

 

CHỨNG THỰC:

 

 

       - Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là..................................................................................................................

và bên B là.......................................................................................................... ;

các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng;

       - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

       - Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

       -

                                                                                                                          

                                                                                                                          

       - Hợp đồng này được làm thành...........bản chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,

  ..........trang), giao cho:

       + Bên A......... bản chính;

       + Bên B......... bản chính;

       Lưu  tại Ủy ban nhân dân một bản chính.

 

       Số......................... , quyển số........................ TP/CC-SCT/HĐGD.

 

 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến