Thủ tục tiếp nhận hồ sơ giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:44

a) Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nộp hồ sơ tại Tổ một cửa liên thông (MCLT) thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sau khi nhận kết quả từ Tổ MCLT cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân, hộ gia đình.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giao đất (mẫu số 02/ĐĐ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 65 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại cấp huyện: 40 ngày;

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 25 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện:

- Quyết định giao đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định cấp quyền sử đụng đất:

+ Đất thuộc nội thị trấn: 300.000đ/Hồ sơ.

+ Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng: 200.000đ/Hồ sơ.

+ Đất thuộc các xã khu vực miền núi: 100.000đ/Hồ sơ.

- Lệ phí địa chính:

+ Tại xã, thị trấn: 10.000 đ/trường hợp

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị giao đất (mẫu số 02/ĐĐ, Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Đất đai được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính;

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

 - Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

 

Mẫu số 02/ĐĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

              Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................

                              Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)       

1. Họ và tên người đề nghị giao đất (Viết chữ in hoa)*:...........................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................

............................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu:.................................... cấp ngày...... tháng.......... năm............................

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................... , Điện thoại:...................................

4. Địa điểm khu đất đề nghị giao:....................................................................................

5. Diện tích đề nghị giao (m2):...............................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.                     

 

......ngày......tháng......năm......

Người đề nghị giao đất

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)......

1. Về nhu cầu của người đề nghị giao đất:........................................................................

............................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao:.............................................................................

............................................................................................................................

 

 

......,ngày......tháng......năm......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng đề nghị giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của  vợ và của chồng.


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến