Thủ tục giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:43

a) Trình tự thực hiện:

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nộp hồ sơ tại Tổ một cửa liên thông (MCLT) thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sau khi nhận kết quả từ Tổ MCLT cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân, hộ gia đình.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giao đất (mẫu số 01a/ĐĐ) hoặc Đơn đề nghị thuê đất (mẫu số 01b/ĐĐ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Tại cấp huyện: 30 ngày;

- Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 25 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện:

- Quyết định giao đất.

- Hợp đồng cho thuê đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định cấp quyền sử đụng đất:

+ Diện tích đất dư­ới 2.000m2, mức thu: 200.000đ/hồ sơ.

+ Diện tích đất từ 2.000m2 đến d­ưới 5.000m2 mức thu: 300.000đ/hồ sơ.

+ Diện tích đất từ 5.000m2 đến dư­ới 10.000m2 mức thu: 400.000đ/hồ sơ.

+ Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2 mức thu: 500.000đ/hồ sơ.

+ Diện tích đất từ 15.000 m2 trở lên, mức thu : 600.000đ/hồ sơ.

- Lệ phí địa chính:

+ Tại phường thuộc thành phố Nha Trang: 25.000đ/trường hợp;

+ Tại phường thuộc thị xã Cam Ranh: 15.000đ/trường hợp.

+ Tại xã, thị trấn: 10.000 đ/trường hợp

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị giao đất (mẫu số 01a/ĐĐ) hoặc Đơn đề nghị thuê đất (mẫu số 01b/ĐĐ).

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị quyết số 01/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2008 về phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 116/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

- Quyết định số 1320/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mẫu số 01a/ĐĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

              Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)......................................

                              - Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)...

1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

............................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu:.................................... cấp ngày...... tháng.......... năm............................

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................... , Điện thoại:...................................

4. Địa điểm khu đất xin giao:...........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):......................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:................................................................................

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.                     

 

......ngày......tháng......năm......

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)......

1. Về nhu cầu của người xin giao đất:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

......, ngày......tháng......năm......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 01b/ĐĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

              Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)......................................

                             - Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)....

1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:..................................................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................

............................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu:.................................... cấp ngày...... tháng.......... năm............................

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................... , Điện thoại:...................................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:...........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):......................................................................................

6. Thời hạn thuê đất (năm):....................................................................................

7. Để sử dụng vào mục đích:................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.                    

 

......ngày......tháng......năm......

NGƯỜI XIN THUÊ ĐẤT

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)......

1. Về nhu cầu của người xin thuê đất:..............................................................................

............................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:......................................................................

............................................................................................................................

 

......,ngày......tháng......năm......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.

* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

 


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 15 khách Trực tuyến