Thủ tục xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:37

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

- Công dân, tổ chức  nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình về đầu tư của Dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý):

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bản cam kết Bảo vệ môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

…….......(1)………...

Số:…………

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án

……………(2)…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


(Địa danh), ngày……tháng……năm

 

Kính gửi:............................... (3) ........................................

Chúng tôi là:.......... (1)................. , Chủ dự án................... (2).................

Địa điểm thực hiện dự án:.........................................................................   

Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................   

Điện thoại:................... ; Fax.................. ; E-mail:....................

Xin gửi đến:...... .........(3)............ ...... những hồ sơ sau:

- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư ) của Dự án;

- Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt;

Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng, Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thật và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị……..(3)……..xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

- .....

- Lưu……

…………..(4)……………..

 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

- Công dân, tổ chức  nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình về đầu tư của Dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý):

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bản cam kết Bảo vệ môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

…….......(1)………...

Số:…………

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án

……………(2)…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


(Địa danh), ngày……tháng……năm

 

Kính gửi:............................... (3) ........................................

Chúng tôi là:.......... (1)................. , Chủ dự án................... (2).................

Địa điểm thực hiện dự án:.........................................................................   

Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................   

Điện thoại:................... ; Fax.................. ; E-mail:....................

Xin gửi đến:...... .........(3)............ ...... những hồ sơ sau:

- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư ) của Dự án;

- Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt;

Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng, Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thật và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị……..(3)……..xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

- .....

- Lưu……

…………..(4)……………..

 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách Trực tuyến