11. Thủ tục cung cấp thông tin đất đai: PDF. In Email
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:33

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức;

- Công dân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu yêu cầu thông tin đất đai (mẫu số 01/TTĐĐ) hoặc văn bản đề nghị.

+ Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai - mẫu số 02/TTĐĐ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp tra cứu thông tin: 01 ngày

- Trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính: 02 ngày

- Trường hợp tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính, thời hạn cung cấp thông xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký QSD đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện (tùy trường hợp)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

g) Kết quả thực hiện:

- Thông tin đã cung cấp.

h) Lệ phí: Người được cung cấp thông tin đất đai nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo quy định Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu yêu cầu thông tin đất đai (mẫu số 01/TTĐĐ);

- Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai (mẫu số 02/TTĐĐ).

k) Yêu cầu, điều kiện:

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị quyết số 01/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2008 về phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 116/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

- Quyết định số 1320/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

Mẫu số 01/TTĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

                                                                  …………, ngày…….tháng……..năm……..       

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

 

Kính gửi:…………………………………………………..

 

  1. Người yêu cầu cung cấp thông tin:...............................................................

                                                                                                                       

2. Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện):...................................................................................................................

5. Thời điểm nhận kết quả:................................................................................

Người yêu cầu cung cấp thông tin

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02/TTĐĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


…………., ngày……. tháng……..năm……….                

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

 

 

1. Bên cung cấp thông tin đất đai:

1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc………………………………………….

1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

1.3. Điện thoại:……………………………………………………………………………...

1.4. Người đại diện:

   Họ và tên:…………………………………………………………………………………

   Chức vụ:…………………………………………………………………………………..

2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai:

2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:……………………………………..

………………………………………………………………………………………………

2.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

2.3. Điện thoại:……………………………………………………………………………...

3. Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thông tin đất đai như sau:

3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3.2. Thời gian thực hiện:………ngày, kể từ ngày……tháng……năm……………………..

3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện):………………………………………………………………………………

3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:………………………………………….đồng

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………)

   Trong đó: Tiền sử dụng thông tin là:……………………………………………..đồng.

                    Tiền dịch vụ cung cấp thông tin là:……………………………………đồng.

3.5. Số tiền đặt trước:……………………………………………………………………….

3.6. Thỏa thuận khác:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

    

Hợp đồng này lập tại………………….., ngày….tháng….năm……; gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Đại diện Văn phòng

đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

Bên yêu cầu cung cấp thông tin

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,

ghi họ tên đối với cá nhân)

 

 


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến