Thủ tục tiếp nhận hồ sơ và xác nhận các yếu tố trong bản khai người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học PDF. In Email
L.vực Lao động TB&XH
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 15:00

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối tượng hoặc thân nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, xác nhận các yếu tố trong bản khai, chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nếu thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa).

- Sau khi có kết quả từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai cá nhân;

+ Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường;

+ Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:

• Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;

• Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết (tại cấp xã): 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện (nếu được chấp thuận): Bản khai được xác nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai thân nhân người có công cách mạng;

k) Yêu cầu, điều kiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng;

- Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung mục VI Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

 

I. Ng­ười tham gia kháng chiến:

- Họ và tên: ....................................................................... Năm sinh:..................

- Nguyên quán:.....................................................................................................

- Trú quán:...........................................................................................................

- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày............ tháng.............. năm.................

- Cơ quan, đơn vị, chức vụ khi ở chiến tr­ường:.......................................................

- Thời gian ở chiến tr­ường: từ ngày .... tháng .... năm ....đến ngày .....tháng ..... năm..........

- Địa bàn hoạt động:.............................................................................................

Bệnh tật do nhiễm

chất độc hoá học

Không còn

khả năng lao động

Suy giảm

khả năng lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)....................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

II. Con đẻ của ng­ười tham gia kháng chiến:

 

Họ và tên

Năm sinh

Tình trạng

dị dạng, dị tật

Còn khả năng

tự lực đ­ược trong sinh hoạt

Không còn khả năng tự lực đ­ược trong sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã, phường.............

Nội dung bản khai và chữ ký của

ông (bà).................... là đúng
Ngày …. tháng …. năm 200…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
              Chủ tịch

Ngày… tháng…năm 200...

Người khai ký tên

(Ghi rõ họ và tên)


Newer news items:
Older news items:

 

Tin tức xem nhiều

Thông tin cần biếtHồ sơ

Ý kiến - Hỏi đáp


Video Clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

PLAYLIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Khách trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến